Từ điển Việt Anh online

biển lận tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biển lận]
 miser; skinflint; scrooge