Từ điển Việt Anh online

biển lận tiếng Anh là gì?

biển lận nghĩa tiếng Anh


[biển lận]
 miser; skinflint; scrooge

miser


US UK

['maizə]
danh từ
 người keo kiệt, người bủn xỉn