Từ điển Việt Anh online

biển lặng tiếng Anh là gì?

biển lặng nghĩa tiếng Anh


[biển lặng]
 calm/smooth sea

calm/smooth sea


US UK