Từ điển Việt Anh online

biển lặng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biển lặng]
 calm/smooth sea