Từ điển Việt Anh online

biển tiến tiếng Anh là gì?

biển tiến nghĩa tiếng Anh


[biển tiến]
 (địa lý) marine transgression

(địa lý) marine transgression


US UK