Từ điển Việt Anh online

biểu đạt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu đạt]
 to express; to denote
 Biểu đạt tư tưởng một cách chính xác
 To express one's thought in an accurate way
 Thuật ngữ biểu đạt khái niệm khoa học
 Terminology express scientific concepts