Từ điển Việt Anh online

biểu đồng tình tiếng Anh là gì?

biểu đồng tình nghĩa tiếng Anh


[biểu đồng tình]
động từ
 to show one's approval, to show one's support, express agreement
 mọi người nhìn anh ta như để biểu đồng tình
 everyone looked at him as if to show their approval

động từ


US UK