Từ điển Việt Anh online

biểu bì tiếng Anh là gì?

biểu bì nghĩa tiếng Anh


[biểu bì]
danh từ
 epidermis, epithelium; outer skin

danh từ


US UK