Từ điển Việt Anh online

biểu bì tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu bì]
danh từ
 epidermis, epithelium; outer skin