Từ điển Việt Anh online

biểu cảm tiếng Anh là gì?

biểu cảm nghĩa tiếng Anh


[biểu cảm]
 expressive; express one's feelings
 Lời văn biểu cảm
 An expressive style.

expressive


US UK

[iks'presiv]
tính từ
 có ý nghĩa
 diễn cảm
 expressive reading
 sự đọc diễn cảm