Từ điển Việt Anh online

biểu chương tiếng Anh là gì?

biểu chương nghĩa tiếng Anh


[biểu chương]
danh từ
 petition

danh từ


US UK