Từ điển Việt Anh online

biểu chương tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu chương]
danh từ
 petition