Từ điển Việt Anh online

biểu hiệu tiếng Anh là gì?

biểu hiệu nghĩa tiếng Anh


[biểu hiệu]
 emblem, symbol

emblem, symbol


US UK