Từ điển Việt Anh online

biểu hiệu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu hiệu]
 emblem, symbol