Từ điển Việt Anh online

biểu kiến tiếng Anh là gì?

biểu kiến nghĩa tiếng Anh


[biểu kiến]
tính từ
 Apparent

tính từ


US UK