Từ điển Việt Anh online

biểu kiến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu kiến]
tính từ
 Apparent