Từ điển Việt Anh online

biểu mô tiếng Anh là gì?

biểu mô nghĩa tiếng Anh


[biểu mô]
danh từ
 (sinh vật học) epithelium

danh từ


US UK