Từ điển Việt Anh online

biểu ngữ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu ngữ]
danh từ.
 banner, slogan