Từ điển Việt Anh online

biểu sinh tiếng Anh là gì?

biểu sinh nghĩa tiếng Anh


[biểu sinh]
 (sinh học) Epigeneous, epigenous.
 Thuyết biểu sinh
 Epigenesis.

(sinh học) Epigeneous, epigenous.


US UK