Từ điển Việt Anh online

biểu tấu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu tấu]
 report addressed to the king