Từ điển Việt Anh online

biểu tấu tiếng Anh là gì?

biểu tấu nghĩa tiếng Anh


[biểu tấu]
 report addressed to the king

report addressed to the king


US UK