Từ điển Việt Anh online

biểu thị tiếng Anh là gì?

biểu thị nghĩa tiếng Anh


[biểu thị]
động từ
 to show, to display, to express
 biểu thị quyết tâm
 to show resolution
 biểu thị thái độ
 to display one's attitude

động từ


US UK