Từ điển Việt Anh online

biểu thức đại số tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu thức đại số]
 algebraic expression