Từ điển Việt Anh online

biện bác tiếng Anh là gì?

biện bác nghĩa tiếng Anh


[biện bác]
động từ
 To reason, to argue
 người có tài biện bác
 a person with a talent for arguing

động từ


US UK