Từ điển Việt Anh online

biện chứng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biện chứng]
 dialectic; dialectical
 Sự phát triển biện chứng
 A dialectical development
 Hiểu một cách biện chứng
 To understand in a dialectic manner
 Cách lập luận rất biện chứng
 A very dialectical reasoning
 Phép biện chứng
 Dialectics