Từ điển Việt Anh online

biện chứng pháp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biện chứng pháp]
 dialectics