Từ điển Việt Anh online

biện chứng pháp tiếng Anh là gì?

biện chứng pháp nghĩa tiếng Anh


[biện chứng pháp]
 dialectics

dialectics


US UK

[,daiə'lektiks]
danh từ
 (triết học) phép biện chứng