Từ điển Việt Anh online

biện lý tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biện lý]
 public prosecutor; procurator fiscal