Từ điển Việt Anh online

biện liệu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biện liệu]
 make arrangements for