Từ điển Việt Anh online

biện luận tiếng Anh là gì?

biện luận nghĩa tiếng Anh


[biện luận]
động từ
 to reason, to argue
 càng biện luận, càng tỏ ra đuối lý
 the more he argues, the weaker his case proves
 to discuss

động từ


US UK