Từ điển Việt Anh online

biện thuyết tiếng Anh là gì?

biện thuyết nghĩa tiếng Anh


[biện thuyết]
 (từ cũ, nghĩa cũ) argue, reason
 explain (to), elucidate (to); interpret (to)

(từ cũ, nghĩa cũ) argue, reason


US UK