Từ điển Việt Anh online

biệt đãi tiếng Anh là gì?

biệt đãi nghĩa tiếng Anh


[biệt đãi]
động từ
 to treat with favour, to treat with high consideration, to treat exceptionally well

động từ


US UK