Từ điển Việt Anh online

biệt động tiếng Anh là gì?

biệt động nghĩa tiếng Anh


[biệt động]
tính từ (nói về lực lượng (quân sự))
 Assigned with special task
 quân biệt động
 special task force troops
 lính biệt động
 a special task force member

tính từ (nói về lực lượng (quân sự))


US UK