Từ điển Việt Anh online

biệt động đội tiếng Anh là gì?

biệt động đội nghĩa tiếng Anh


[biệt động đội]
danh từ
 special task force, special mobile troops

danh từ


US UK