Từ điển Việt Anh online

biệt động quân tiếng Anh là gì?

biệt động quân nghĩa tiếng Anh


[biệt động quân]
danh từ
 Special task force troops

danh từ


US UK