Từ điển Việt Anh online

biệt điện tiếng Anh là gì?

biệt điện nghĩa tiếng Anh


[biệt điện]
 private residence

private residence


US UK