Từ điển Việt Anh online

biệt điện tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt điện]
 private residence