Từ điển Việt Anh online

biệt cư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt cư]
phó từ
 separately