Từ điển Việt Anh online

biệt cư tiếng Anh là gì?

biệt cư nghĩa tiếng Anh


[biệt cư]
phó từ
 separately

phó từ


US UK