Từ điển Việt Anh online

biệt danh tiếng Anh là gì?

biệt danh nghĩa tiếng Anh


[biệt danh]
 nickname; alias; pseudonym

nickname


US UK

['nikneim]
danh từ
 tên hiệu; tên riêng; tên nhạo, tên giễu
ngoại động từ
 đặt tên hiệu; đặt tên riêng; đặt tên giễu