Từ điển Việt Anh online

biệt danh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt danh]
 nickname; alias; pseudonym