Từ điển Việt Anh online

biệt hiệu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt hiệu]
 pen-name; pseudonym; alias
 Phan Bội Châu, biệt hiệu Sào Nam
 Phan Boi Chau, alias Sao Nam