Từ điển Việt Anh online

biệt kích tiếng Anh là gì?

biệt kích nghĩa tiếng Anh


[biệt kích]
 ranger; raider

ranger


US UK

['reindʒə]
danh từ
 người hay đi lang thang
 (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người bảo vệ rừng, nhân viên lâm nghiệp
 người quản lý công viên của nhà vua
 (quân sự), (số nhiều) kỵ binh nhẹ
 (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cảnh sát cơ động
 the Texas Rangers
 đội biệt động Texas
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biệt kích; đội biệt động
 (Ranger) nữ hướng đạo sinh lớn