Từ điển Việt Anh online

biệt lệ tiếng Anh là gì?

biệt lệ nghĩa tiếng Anh


[biệt lệ]
danh từ
 exception

danh từ


US UK