Từ điển Việt Anh online

biệt lệ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt lệ]
danh từ
 exception