Từ điển Việt Anh online

biệt ngữ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt ngữ]
 jargon; vernacular
 Biệt ngữ khoa học
 Scientific jargon
 Biệt ngữ luật học
 Legal jargon
 Biệt ngữ vi tính
 Computer jargon