Từ điển Việt Anh online

biệt ngữ tiếng Anh là gì?

biệt ngữ nghĩa tiếng Anh


[biệt ngữ]
 jargon; vernacular
 Biệt ngữ khoa học
 Scientific jargon
 Biệt ngữ luật học
 Legal jargon
 Biệt ngữ vi tính
 Computer jargon

jargon


US UK

['dʒɑ:gən]
danh từ
 từ ngữ kỹ thuật hoặc chuyên môn do một nhóm người nào đó dùng và khó hiểu đối với người khác; biệt ngữ
 scientific jargon
 biệt ngữ khoa học
 She uses so much jargon I can never understand her explanations
 cô ấy dùng nhiều biệt ngữ đến nỗi tôi chẳng bao giờ hiểu được những lời giải thích của cô ấy