Từ điển Việt Anh online

biệt nhãn tiếng Anh là gì?

biệt nhãn nghĩa tiếng Anh


[biệt nhãn]
 Special esteem, high esteem.

Special esteem, high esteem.


US UK