Từ điển Việt Anh online

biệt nhãn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt nhãn]
 Special esteem, high esteem.