Từ điển Việt Anh online

biệt số tiếng Anh là gì?

biệt số nghĩa tiếng Anh


[biệt số]
 (toán học) discriminant

(toán học) discriminant


US UK