Từ điển Việt Anh online

biệt số tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt số]
 (toán học) discriminant