Từ điển Việt Anh online

biệt tài tiếng Anh là gì?

biệt tài nghĩa tiếng Anh


[biệt tài]
danh từ.
 special talent, special talent for; speciality
tính từ
 specially gifted
 nhà toán học biệt tài
 a specially gifted mathematician

danh từ.


US UK