Từ điển Việt Anh online

biệt tích tiếng Anh là gì?

biệt tích nghĩa tiếng Anh


[biệt tích]
tính từ
 Gone without leaving a single trace

tính từ


US UK