Từ điển Việt Anh online

biệt tăm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt tăm]
 Gone without (leaving) a trace