Từ điển Việt Anh online

biệt tăm biệt tích tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt tăm biệt tích]
 without leaving a trace