Từ điển Việt Anh online

biệt tự tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt tự]
 như biệt hiệu