Từ điển Việt Anh online

biệt thức tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt thức]
 (toán) Discriminant.