Từ điển Việt Anh online

biệt thức tiếng Anh là gì?

biệt thức nghĩa tiếng Anh


[biệt thức]
 (toán) Discriminant.

(toán) Discriminant.


US UK