Từ điển Việt Anh online

biệt tin tiếng Anh là gì?

biệt tin nghĩa tiếng Anh


[biệt tin]
 without news, without any news, without tidings

without news, without any news, without tidings


US UK