Từ điển Việt Anh online

biệt vô âm tín tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biệt vô âm tín]
 to vanish; to disappear
 Đến lúc này, cả ba người leo núi đều biệt vô âm tín
 Till now, there's been no news of the three climbers