Từ điển Việt Anh online

bia đỡ đạn tiếng Anh là gì?

bia đỡ đạn nghĩa tiếng Anh


[bia đỡ đạn]
 cannon-fodder; gun-fodder; food for powder

cannon-fodder


US UK