Từ điển Việt Anh online

bia hơi tiếng Anh là gì?

bia hơi nghĩa tiếng Anh


[bia hơi]
 draught beer; draft beer

draught beer


US UK