Từ điển Việt Anh online

bia hơi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bia hơi]
 draught beer; draft beer