Từ điển Việt Anh online

bia lon tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bia lon]
 canned beer