Từ điển Việt Anh online

động cơ pit tông có máy nén tua bin tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

 • ash-bin
 • bin
 • bin-end
 • coal-bin
 • litter-bin
 • loony bin
 • loony-bin
 • orderly bin
 • pedal bin
 • rubbish-bin
 • sin bin (hockey)
 • the sin bin (hockey)
 • waste-bin
 • ca bin
 • các bin
 • máy bay phản lực tua bin
 • súng các bin
 • tua bin
 • động cơ pit tông có máy nén tua bin