Từ điển Việt Anh online

binh đội tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh đội]
 (từ cũ, nghĩa cũ) troops, forces