Từ điển Việt Anh online

binh đội tiếng Anh là gì?

binh đội nghĩa tiếng Anh


[binh đội]
 (từ cũ, nghĩa cũ) troops, forces

(từ cũ, nghĩa cũ) troops, forces


US UK