Từ điển Việt Anh online

binh đoàn tiếng Anh là gì?

binh đoàn nghĩa tiếng Anh


[binh đoàn]
danh từ
 multi-battalion (multi-regiment, multi-division, multi-army), corps (unit), army corps

danh từ


US UK